Аудит

 • Аудит емітентів цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, законодавства України, рішень ДКЦПФР від 08.10.2013 року № 2187 та від 20.01.2015 року № 31:
  • при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів
  • при розкритті інформації емітентом або професійним учасником фондового ринку
  • при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
 • Аудит фінансових компаній Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281, до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 819, до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862
 • Перевірка фінансового стану засновників - спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу (при реєстрації першого випуску цінних паперів)
 • Інші випадки обов'язкового аудиту, передбачені законодавством України:
  • підтвердження достовірності та повноти передавального акту, ліквідаційного балансу, розподільного балансу
  • підтвердження достовірності та повноти звіту про наслідки обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника, тощо

Крім обов'язкового аудиту ми також здійснюємо ініціативний аудит (аудит, що проводиться за ініціативою власників бізнесу або менеджменту компанії).

Ініціативний аудит може бути як комплексним, так і тематичним. Наприклад, аудит ПДВ, податку на прибуток, заробітної плати, правильності нарахування і оплати всіх видів податків, основних засобів, дебіторської і кредиторської заборгованості, однієї або декількох окремих фінансово-господарських операцій.

Для визначення вартості робіт з аудиту наші співробітники виїжджають на територію компанії-клієнта, вивчають реєстри первинної документації, бази даних бухгалтерської програми, бухгалтерську, податкову і статистичну звітність, що подається компанією, і на підставі цього складають програму аудиту, визначають кількість необхідних для проведення робіт аудиторів, терміни проведення і вартість робіт.

За результатами аудиту ми завжди надаємо клієнту офіційний аудиторський висновок.

Ми проводимо аудит компаній, розташованих по всій території України.